Blanketter

Samfällighetsföreningar

Här har vi samlat blanketter som har att göra med mark eller vattenområde som hör till flera fastigheter gemensamt. Vi hjälper till med att bilda samfällighetsföreningar i samband med beslut om anläggningar som flera fastigheter har behov av. Läs mer om samfälligheter .

Följande blanketter ska skickas till:

Lantmäteriet – Samfällighetsföreningsregistret
Box 490
761 24 Norrtälje

#BlankettBeskrivning
1 Samfällighetsföreningsregistret, anmälan till (pdf)

Används för styrelseändringar, firmatecknare, stadgeändringar, ansökan om organisationsnummer, fusion, ombildning och upplösning. Styrelseändringar gäller ny- eller omval av styrelseledamöter och deras postadresser. Blanketten ska skickas in till Lantmäteriet efter varje föreningsstämma (årsmöte) så att registeruppgifterna är aktuella.

2 Normalstadgar för samfällighetsföreningar (pdf)

Används när beslut gäller antagande av nya stadgar. När beslut gäller ändring av enskilda paragrafer sker registrering av protokollet över beslutet enligt 52 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

2 Normalstadgar för samfällighetsföreningar (doc)

Word-dokument för ovanstående blankett

3 Gemensamhetsanläggning - ändrat andelstal, anmälan (24a § AL) (pdf)*

Används av en styrelse som fått behörighet att besluta om ändrade andelstal* för delägarfastighet i samfälligheten. Styrelsens beslut gäller först då Lantmäteriet registrerat nya andelstal.

4 Gemensamhetsanläggning - överenskommelse om andelstal (43 § AL) (pdf)*

Används för överenskommelse mellan styrelse och fastighetsägare:
- när en fastighet ska gå med i en samfällighet
- när en fastighet ska lämna en samfällighet
- när ett andelstal ändras för en fastighet i samfälligheten.
Överenskommelsen gäller först då den godkänts och registreras av Lantmäteriet.

5 Underskrifter, blankett (pdf)

Används som tillägg till de övriga blanketterna om mer utrymme behövs för att alla underskrifter ska få plats.

Följande blanketter ska skickas till det fastighetsbildningskontor som ansvarar för din kommun

För att hitta rätt kontor att skicka blanketterna till, klicka på Våra kontor, ange kommun och välj typ av ärende: ”Fastighetsbildning”:

#BlankettBeskrivning
1 Lantmäteriförrättning, ansökan (pdf)

Används när man vill ompröva Lantmäteriets beslut om andelstal i gemensamhetsanläggningen. Kontakta lantmäterimyndigheten innan du skickar in ansökan om en ny lantmäteriförrättning för att undvika onödiga kostnader.

2 Underskrifter, blankett (pdf)

Använder du som tillägg till de övriga blanketterna om mer utrymme behövs för att alla underskrifter ska få plats.

Blanketter från kommuner A-Ö

Länkar till varje kommuns hemsida med blanketter och information om avloppsanläggningar, hur man anmäler eller ansöker, vilka krav kommunen ställer, etc.

Saknar ni någon specifik information eller blankett från er kommun, e-posta till info@gemva.se så hjälper vi er.