Juridiska frågor

Lagar
Lag nrTitelBeskrivning
SFS 1973:1150 Lag om förvaltning av samfälligheter

Reglerar samfälligheterna och de ingående fastigheternas ansvar

SFS 2006:412 Lagen om allmänna vattentjänster

Reglerar kommunens ansvar

SFS 1973:1144 Ledningsrättslagen

Reglerar ersättning och hantering

SFS 1972:719 Expropiationslag

Reglerar ersättningar

SFS 1998:812 Lag om särkilda bestämmelser för vattenverksamhet

Bestämmelse om hur samfälligheter ska agera när de ska hantera dikesföretag, m.m.

Domar
Avgörande omDomslutBetydelse
Kommunens skyldighet att ordna vatten och avlopp Lista över intressanta domar, Svea Hovrätt

Flera intressanta domstolsbeslut, osorterade

Om kommunens skyldighet att ge ersättning för nästan ny avloppsanläggning Beslut 2008-10-31, BVa 57

Sedan en kommun byggt ut allmän avloppsanläggning utanför verksamhetsområdet har, på talan av fastighetsägare som kort tid dessförinnan investerat i enskilt avlopp, kommunen ansetts skyldig att förse fastigheten med allmän avloppstjänst enligt vattentjänstlagen och lämna ersättning för den enskilda avloppsanläggningen

Kommunens skyldighet att anordna vatten och avlopp för elva (fyrtjo) fastigheter Beslut 2009-04-17, BVa 24

På grund av behov att lösa dricksvattenfrågan för elva fastigheter och då även förbättrade lösningar för ett fyrtiotal fastigheters avloppsfråga måste ordnas, har förutsättningar ansetts föreligga att ålägga huvudman för allmän va-anläggning att förse fastigheterna med vatten och avlopp. Huvudmannens överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 52 § LAV har därför ogillats

Upphävande av beslut om verksamhetsområde Beslut 2009-09-21, BVa 42

Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän dricksvattenanläggning har upphävts då vattenförsörjningen inte kunde anses avse "ett större sammanhang"

Fastighetsägare fick koppla sig Beslut 2010-02-25, BVa 6

På talan av en fastighetsägare ansågs det åligga en kommun att ordna vattentjänster för fastigheten. Även fråga om när fastigheten skulle kunna koppla på den allmänna va-anläggningen. I målet prövades om förhållandena var sådana att ansvaret för att ordna vattentjänsterna borde ankomma på va-huvudmannen eller om det i stället borde lösas av en i området aktiv exploatör eller ytterst av de enskilda fastighetsägarna genom samfällda lösningar